Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Πρόσληψη καθαριστή/στριας στο Δημοτικό Σχολείο Σωσάνδρας

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) καθαριστή /καθαρίστριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2015-2016.Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του
προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Όσον αφορά την διαδικασία νέων προσλήψεων:
 - Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο σχολείο που αφορά, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλμωπίας.

- Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, από την Παρασκευή 08/01/2016 έως και την Πέμπτη 14/01/2016 και ώρα 12:30μμ, ούτως ώστε οι καθαριστές/στριες να αναλάβουν τα καθήκοντά τους άμεσα έως και την 30/06/2016 .

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα και να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι για κανένα από τα
αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας
5. Κατά το τρέχον σχολικό έτος να μην έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη
σχολική μονάδα.

Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται ως εξής:

1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

(Ανήλικο θεωρείται το τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 ….

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
0 € - 3.000 € 200 μόρια
3.001€ - 5.000 € 130 μόρια
5.001€ - 8.000 € 80 μόρια
8.001€ - 12.000 € 30 μόρια
12.001 € + 0 μόρια

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 9 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63

Η εμπειρία αφορά σε θέση καθαριστού σχολικής μονάδας, η οποία θα αποδεικνύεται με προσκόμιση συμβάσεων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

3ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1.- Έντυπη Αίτηση.
 2.- Αντίγραφο της ταυτότητας.
 3.- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πρόσφατης έκδοσης [όχι παλαιότερης των 2
μηνών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων]
 4.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης [όχι
παλαιότερης των 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων]
 5.- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2014.
 6.-Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα
για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχω καταδικαστεί και ότι δεν είμαι
φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχω συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική
Μονάδα, κατά το τρέχον σχολικό έτος
 7.Τυχόν συμβάσεις που έχει συνάψει με σχολικές μονάδες

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού [εκτός του δικαιολογητικού με αρ. -7-] καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας [πλατεία Αθ.Σέτσκου – παλιό Δημαρχείο], από την Παρασκευή 08/01/2016 έως και την Πέμπτη 14/01/2016 και ώρα 12:30μμ, ούτως ώστε οι καθαριστές/στριες να αναλάβουν τα καθήκοντά τους άμεσα έως και την 30/06/2016 .

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή του (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΊΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από το blog μας

- Το blog διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.

- Το blog δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου ή για να αφαιρέσει σχόλιο με το οποίο δεν συμφωνεί.

- Τα σχόλια αναγνωστών σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν το blog

- Ο σχολιαστής δεν έχει τη δυνατότητα διαγραφής των σχολίων του μετά τη δημοσίευσή τους.

- Αν θεωρείτε ότι κακώς αφαιρέσαμε σχόλιό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email.