Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με πέντε (5) καθαριστές / καθαρίστριες για το σχολικό έτος 2014-2015 για την κάλυψη των αναγκών των παρακάτω σχολικών μονάδων ως εξής:1.  3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  Αριδαίας (11 αίθουσες κλασσικών τμημάτων και 1 αίθουσα ολοήμερου)

2. 3ο Νηπιαγωγείο Αριδαίας ( 2 αίθουσες κλασσικών τμημάτων και 1 αίθουσα ολοήμερου)

3. Δημοτικό σχολείο Θεοδωρακίου, ( 2 αίθουσες κλασσικών τμημάτων )

4. Νηπιαγωγείο Σωσάνδρας (1 αίθουσα κλασσικού τμήματος και 1 αίθουσα ολοήμερου)

5. Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου  Αψάλου (8 αίθουσες κλασσικών τμημάτων και 3 αίθουσες ολοήμερου)

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή για την άμεση ανάγκη πρόσληψης καθαριστή η καθαρίστριας λόγω συνταξιοδότησης των υπηρετούντων για το Χρονικό διάστημα από την ημερομηνία Σύμβασης έως 30-06-2015.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες η να έχουν την ελληνική υπηκοότητα και έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους, από διάφορες πηγές να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των Τοπικών  Διαμερισμάτων  στα οποία βρίσκονται οι σχολικές  μονάδες στις οποίες θα προσληφθούν καθαρίστριες  του Δήμου Αλμωπίας. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος των Τοπικών Διαμερισμάτων  θα επιλεγεί υποψήφιος/α που είναι δημότης του Δήμου Αλμωπίας.

5. Να μην έχει συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

6. Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος/η για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

7. Να είναι άνεργος/η για τουλάχιστον 12 μήνες. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος / α άνεργος/η θα

επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

1. Προηγούνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των Τοπικών  Διαμερισμάτων  στα οποία βρίσκονται οι σχολικές  μονάδες στις οποίες θα προσληφθούν καθαρίστριες  του Δήμου Αλμωπίας.

2. Έπονται οι άνεργοι υποψήφιοι οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και μεταξύ αυτών, εκείνοι που έχουν περισσότερα τέκνα εν ζωή (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι), ανεξάρτητα εάν είναι ανήλικα ή ενήλικα και μεταξύ αυτών εκείνοι που έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

3. Έπονται οι άνεργοι υποψήφιοι με 4 τέκνα και άνω και ακολουθούν οι υποψήφιοι με τρία τέκνα. Υποψήφιος γονέας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προηγείται όλων ανεξάρτητα εάν το εισόδημά του υπερτερεί των λοιπών συνυποψηφίων του.

4. Τέλος κατατάσσονται όλοι οι υποψήφιοι σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων τους και το εισόδημά τους.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας

θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, των Διευθυντών του Σχολικού συγκροτήματος και των ενδιαφερομένων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας οικ. έτους 2014. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.

7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα και ότι δεν εργάζονται σε κάποιο άλλο Δημόσιο Φορέα.

8. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας.

9. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Αλμωπίας που στεγάζεται στην Αριδαία Πλατεία Αγγελή Γάτσου (Δημαρχείο). Αρμόδια

υπάλληλος κ. Παπασάββα Αργυρώ τηλ. 2384350284 - 2384021113. Από 16-09-2014 έως 19-09-2014.

.Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως και την 30-06-2015 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι Αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών.

Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην είσοδο του Σχολικού Συγκροτήματος , στο κτίριο του Δήμου και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από το blog μας

- Το blog διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.

- Το blog δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου ή για να αφαιρέσει σχόλιο με το οποίο δεν συμφωνεί.

- Τα σχόλια αναγνωστών σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν το blog

- Ο σχολιαστής δεν έχει τη δυνατότητα διαγραφής των σχολίων του μετά τη δημοσίευσή τους.

- Αν θεωρείτε ότι κακώς αφαιρέσαμε σχόλιό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email.